התיישנות חובות ארנונה

מאת: ד"ר יחיאל שמיר

ככל תביעה אזרחית, גם תביעה לתשלום חוב ארנונה, מתיישנת כעבור שבע שנים. במידה שעירייה ותחת הליך אזרחי בבית משפט נגד אזרח בגין חוב ארנונה שנוצר לפני למעלה משבע שנים, אותו אזרח יוכל לטעון שהחוב התיישן ושלא נותר בסיס לתביעה.

על מנת להתגבר על מחסום ההתיישנות ובמטרה לגבות חובות ארנונה ישנים, אימצו רשויות מקומיות שונות שיטה בעזרתה סברו שיוכלו לעקוף את טענת ההתיישנות כנגד חובות ארנונה ישנים.
עיריות החלו להשתמש, באמצעות חברות גביה פרטיות, בהליך הקרוי גבייה מינהלית, שלא דרך בית המשפט.

על פי החוק, רשאית כל עירייה לנקוט בהליך גבייה מינהלית במסגרתו רשאית הרשות המקומית, באמצעות חברות גביה פרטיות, להטיל עיקולים על רכושו של החייב לשם כיסוי חובו. במסגרת ההליך המינהלי העירייה אינה נדרשת לפנות לבית המשפט. אם האזרח מעוניין לעצור את הליך הגבייה המינהלי מוטל עליו הנטל לפנות בעצמו לבית משפט ולבקש צו מניעה כנגד המשך הליכי הגבייה המינהלית.

בעת האחרונה, יותר ויותר עיריות החלו להפנים את היתרון הגלום בהליך המינהלי לצורך גביית חובות ארנונה שהתיישנו זה מכבר. בהליך של גבייה מנהלית העירייה אינה מוגבלת בתקופת ההתיישנות ולכאורה אין מניעה שהרשות המקומית תבקש לגבות חובות ארנונה בני עשר, חמש-עשרה או עשרים שנה.

מצב דברים כזה, בו רשות מקומית יכולה לגבות בהליך מקוצר חובות ארנונה שהתיישנו, עורר ביקורת שיפוטית.
הנושא התעורר לאחרונה בפסק-דין בעניין גורפינקל נגד עיריית פתח-תקוה שם ביקשה עירייה לגבות חוב ארנונה בן למעלה מעשר שנים. החייבת בארנונה טענה שלא קיבלה הודעות בעניין החוב וביקשה לקבל מידע מהעירייה בעניין, אולם זו טענה שחלף זמן רב ואין היא מחזיקה עוד את המסמכים הרלוונטיים. מטעם זה בקשה החייבת בארנונה מבית המשפט לקבוע כי חוב הארנונה התיישן וכי העירייה אינה זכאית לקבלת הכספים. בית המשפט קיבל את טענת החייבת בארנונה והורה לעירייה לחדול מהליכי הגבייה המינהלית. בית המשפט הבהיר כי לרשות מקומית אין סמכות בלתי מוגבלת בכל הנוגע להליך של גבייה מנהלית ועליה לנהוג בסבירות ובהגינות כלפי האזרח.

עיריות אינן רשאיות להתגבר על הוראות חוק ההתיישנות בדרך של פתיחה בהליכי גביה מינהליים. אם העירייה אינה מסוגלת לבסס במסמכים את החוב, או אם העירייה פתחה בהליך גבייה ללא מתן התרעות ותוך שיהוי מעבר לתקופת ההתיישנות, יש בכך, ככלל, כדי להביא לביטול חוב הארנונה.