האם עירייה רשאית לתקן באופן רטרואקטיבי את שומת הארנונה

מאת: עו"ד יחיאל שמיר

לעיתים רבות מגלה העירייה, לאחר ששלחה לבעל נכס שומת ארנונה, כי נפלה טעות בחישוב שומת הארנונה לטובת בעל הנכס, וכי שומת הארנונה הנכונה גבוהה הרבה יותר.
נשאלת השאלה האם במקרה זה העירייה יכולה לתקן באופן רטרואקטיבי את שומת הארנונה. האם לאחר שבעל נכס שילם את תשלומי הארנונה בהתאם לדרישות העירייה רשאית העירייה לשוב ולדרוש תשלומים נוספים בגין שנים עברו?

כידוע מערך גביית הארנונה של כל רשות מקומית הוא מערך מורכב אשר אמון על איסוף של נתונים רבים ובהם מידע לגבי שטחו של כל נכס, סוג השימוש בו, וזהות המחזיק בו. היכולת לשמור על המידע עדכני בזמן אמת היא מוגבלת, והדבר יכול לגרור לטעויות של פקידי העירייה, בין אם טעויות טכניות ובין אם טעויות בשיקול הדעת, בכל הנוגע לפרמטרים הרלוונטיים לגיבוש החבות בארנונה.

לא אחת מבקשת העירייה, לאחר שנים, לתקן את הטעות שהתגלתה ודורשת מבעלי נכסים תשלום רטרואקטיבי בגין שנים עברו.
עדכון רטרואקטיבי של שומת ארנונה עלול, כמובן, לפגוע באופן משמעותי בבעל הנכס. בפסיקת בית המשפט נקבע כי בעל דירה או בעל עסק סביר צריך לכלכל את צעדיו, לרבות ניהול הכנסותיו והוצאותיו, בהתאם להודעת השומה.

תשלום ארנונה רטרואקטיבי פוגע בעקרון סופיות שומת המס שעל פיו האזרח יכול לדעת כי לא יהיה חייב בתשלומים נוספים לעירייה. בעל נכס הסתמך על שומת הארנונה ושינוי רטרואקטיבי פוגע בהסתמכות זו.
לכן בית משפט העליון קבע (ע\"א 4452/00), כי יש לראות בחומרה הטלת ארנונה באופן רטרואקטיבי ונקבע כי הדבר יותר רק במקרים חריגים. נקבע כי יש להכיר בכך שאזרחים מוציאים את הוצאותיהם, וחברות בונות את תחשיביהן על סמך תחשיבים כלכליים שחלקם מתייחסים לעלויות הארנונה. אשר על כן רק במקרים מיוחדים ובנסיבות מיוחדות, תוכל העירייה לתקן את שומת הארנונה ולגבותה באופן רטרואקטיבי, ובתנאי שתראה שהפגיעה באזרח אינה מוגזמת.

מקרה שבו נקבע כי יהיה זה מוצדק להטיל ארנונה רטרואקטיבית הוא מקרה שבו מקורה של הטעות ההטעיה מצד האזרח. מאידך, במקרים אחרים, כגון במקרה שבו מקורה של הטעות בשומת הארנונה בשיקול דעת מוטעה של העירייה (למשל מתן פטור מארנונה מקום שהחוק לא מעניק פטור), לא תוכל העירייה לתקן את שומת הארנונה באופן רטרואקטיבי.

לסיכום - עצתנו לבעלי נכסים לבדוק את הודעות הארנונה שהם מקבלים ולבחון מהי התקופה להן הן מתייחסות, ובפרט לבדוק אם הודעת השומה מתייחסת לשנת הכספים הרלוונטית, או שמדובר בין היתר ב"תיקוני טעות" מהעבר, שיתכן והעירייה מנועה מעריכתם.